Értékmentés, értékteremtés térben és síkban


HORVTH LSZL FELVTELEI Ni fej alumnium

HORVÁTH LÁSZLÓ FELVÉTELEI– Női fej (alumínium)

Jó félévszázados életműből kiválogatni egy kamarakiállításra valót, a művésznek szinte akkora erőfeszítést jelenthet, mint egy önálló munka elkészítése – ötlött fel bennem a gondolat Lőrincz Lehel kiállítását szemlélve.


Bár nagyon sok alkotás az újdonság varázsával hat, s ez talán némiképp megkönnyíthette a tárlat profiljának kialakítását. A művész ugyanis mind a mai napig korát jócskán meghazudtoló lendülettel munkálkodik. Festő-grafikus énje pedig már régóta versenyre kelt szobrászi mivoltával, s ő becsülettel eleget is tesz ennek a sajátos kihívásnak. De talán nem is véletlenül, hiszen művészi indulásának gyökereinél kutakodva ott találjuk a híres-neves nagyenyedi Bethlen kollégiumot, amelynek diákja volt és a festő Vass Albertet, akinek biztatására iratkozik be a kolozsvári képzőművészeti középiskolába, sajátítja el a grafikusi alapismereteket, hogy aztán a Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskolán olyan neves mesterek bűvkörébe kerüljön, mint Kós András és Szervátiusz Jenő, s szerezzen 1959-ben szobrászi diplomát. A főiskola elvégzése után Balaskó Nándor mellett gyakornokoskodik, de mestere Nyugatra távozását követően szabadfoglalkozású művészként, majd reklámgrafikusként tevékenykedik.

Gyötrelem (bronz)

Nem mondanám hogy Lőrincz Lehel későn érő művész, hiszen 1960 óta szerepel munkáival csoportos kiállításokon, és egyéni tárlatokkal is jelentkezett a nagyközönség előtt, valódi kiteljesedésére azonban mintha nyugdíjazása után került volna sor, akkor amikor már szabadon rendelkezhetett az idejével, teljes mértékben az alkotásnak élhetett. Egyéni kiállítások sokasága jelzi azt a pezsgő művészi aktivitást, ami jelen pillanatig is jellemzi.

Sokoldalúságának bizonyítékaként pedig ismét kettős tárlattal jelentkezett. Szobrait sikerrel egészítik ki pasztelljei, de mondhatnám akár fordítva is. Hiszen mindkét művészi megnyilatkozás egyaránt sajátja, és mindkét műfajban akár külön-külön is megmutatkozhatott volna. Csakhogy az alkotó nem kiállításainak számát óhajtja növelni, hanem minél többet szeretne nyújtani önmagából, művészi elképzeléseiből, ars poeticájából.

Pihenő nő (bronzlemez)

S hogy mennyire lényeges az indulás, az egykori tanítómesterek által szerzett biztos alap, arra bizonyíték minden eddigi kiállítása mellett ez a mostani is. Amely a lehető legváltozatosabb, és sűrítetten nyújtja mindazt, ami a művészre jellemző. Műfaji, formai és tematikai vonatkozásban egyaránt.

Rajzos kedvű, örökös színéhségben szenvedő szobrász – jellemezhetném távirati stílusban Lőrincz Lehelt. Akinek sajátos hangvételű pasztelljeiben ott bujkál az első tanítómester, a festő Vass Albert harsányan erőteljes, derűsen élénk színvilága, tájélményeinek frissessége, valósághű művészi átlényegítése.

S hogy a grafikai megnyilatkozási lehetőségek közül éppen a pasztellt választotta, talán az sem véletlen, hiszen ízig-vérig erdélyi művész, márpedig a színes krétával készült alkotásoknak térségünkben ugyancsak komoly hagyományai vannak. Meg aztán színéhsége kielégítésére is ilyenformán teremtett lehetőséget. A műfajra általában jellemző sejtelmesség azonban csak nagy ritkán sejlik fel alkotásaiban itt-ott. Sokkal inkább a festőiség, az élénk színek és a fény dominanciája érhető tetten a népélet sajátos megnyilvánulásaira, a népi építészet, a műemlékek vagy a táj szépségeire rezonáló pasztelljein. De láthatunk itt csendéleteket, sőt ugyancsak kifejező portrékat is, amilyenek a művészkollégáiról, Orbán Istvánról és Nagy Endréről készültek.

Szeretet (fa)

A képzőművészet nehéziparában, a szobrászatban érdemeket szerzett alkotó azonban nem csupán kikapcsolódásként nyúl a krétához. Nem minősíti a pasztellt könnyű műfajnak. A kétdimenziós színes beszéd csupán egy másfajta megnyilatkozás lehetőségét kínálja számára. Nem egyértelműen menekvés egy kevesebb fizikai megerőltetéssel járó világba, hanem belső szükségszerűség. Művészi énjének sajátos megnyilvánulása. Ami pedig mindkét művészi megnyilatkozásban, a grafikaiban és a szobrászatiban is közös, az a tematika sajátos megközelítése: a valóságból táplálkozó szemléletmód, a figurativitás, amely át- és túlélte a művészeti divathullámokat, viharokat, s megújhodva bár, de sikeresen került ki a megmérettetésből. És közös az az érzelemdús művészi hozzáállás, amellyel az alkotó színekbe, formákba lényegíti, festi, önti, vési, faragja, kalapálja meglátásait, hangulatait, a jelen és a múlt, az emberi kapcsolatok, a természet és az épített környezet, a történelem és a mondavilág szolgáltatta ihletforrásokat. És éppen ez a törekvés, a látás és láttatás sajátos módja az, ami az életmű egységét megteremti.

Kolozsmonostori apátság (pasztell)

Lőrincz Lehel képzettsége, de lelkialkata és művészi ideáljai révén is olyan művész, aki bevallottan értékmentésre és értékteremtésre törekszik. Teszi pedig mindezt a hagyományok és a korszerű kifejezési formák ötvözése által, sajátos, egyéni művészi formanyelven.

Szobraira a tömörség és általában a nagy összefoglaló formák, az erőteljes térformáló erő, gyakorta a monumentalitás jellemző. És van valami történelem előtti korokra emlékeztető ősi jelleg is ezekben a nagyon is korszerű életérzést és művészi hitvallást tükröző szobrokban. Archaikus és modern formák ötvöződnek, fednek fel egy-egy sajátos testhelyzetbe, mozdulatba sűrített érzelmi vagy fizikai állapotot, egy-egy arckifejezés sejtette hangulatot. Markáns erő és lírai gyöngédség – utóbbi főként a női portrék esetében – egyaránt felfedezhető alumíniumból és bronzból készült alkotásai, de kő, műkő és faszobrai vonatkozásában is. És külön kell szólnunk festett faszobrairól, melyek esetében a művész színéhségét kielégítve ugyancsak szabadon engedi fantáziáját, és hódol a bacchusi örömök megteremtőinek. Tökéletes az összhang a szüret képi és háromdimenziós ábrázolása között, a múlt és a jelen felvillantásakor. A műtermi vonatkozások viszont jobbára képi megfogalmazást nyertek, s az itt méreteik miatt nem látható szobrok pasztellképről tekintenek ránk, mintegy illusztrálva a művésznek azon törekvését, hogy meghatározó keresztmetszetét nyújtsa több évtizedes, sokoldalú tevékenységének. S ez, a jelek szerint, sikerült is neki. Olyan tömör és lényegre törő válogatásnak lehetünk szemtanúi, amilyenek Lőrincz Lehel alkotásai is.

Bagosi házam (pasztell)

NÉMETH JÚLIA

http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/66654